Domov důchodců Velké Hamry

Základní informace
o Domově důchodců Velké Hamry

Zřizovatel:

Zřizovatel Domova Důchodců Velké Hamry

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje

Informace

Po–Pá: 7:00–14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Naše služby

Od 1. 1. 2019 poskytuje Domov důchodců Velké Hamry dvě sociální služby.

Domov seniorů

Poslání Domova seniorů

Posláním služby domova pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Libereckého kraje, je zajistit a poskytovat seniorům nad 65 let potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry sobě­stačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péčí pos­kytovanou vzdělaným a obětavým prac­ovním týmem. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědo­mujeme si, že každý člověk je osobnost jedi­nečná a neopako­vatelná.

Územně službu poskytujeme celému Libereckému kraji.

Cíl služby Domov seniorů

Cílem služby je vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude uživateli líbit a kde bude spokojený (prostředí co nejbližší domácímu):

 • bezbariérové bydlení v jedno a dvoulůžkových pokojích,
 • klid v domově a jeho okolí,
 • možnost dozařídit si pokoj doplňky podle svého,
 • zajistit odbornou každodenní podporu v těch oblastech, kde to uživatel potřebuje,
 • poskytovat základní službu tak, aby byla v optimální míře zachována kvalita života uživatele,
 • podporovat jeho nezávislost a soběstačnost,
 • respektovat individualitu uživatele,
 • poskytovat základní ošetřovatelskou péči,
 • podporovat kontakty s jeho přirozeným společenským prostředím a zachovávat spolupráci s rodinou,
 • dbát na profesionalitu služby, lidský přístup,
 • zachovávat důstojnost uživatele,
 • dalším cílem je nabízet smysluplnou náplň pro volný čas, která je zaměřena na posilování soběstačnosti, udržování společenských kontaktů, udržování manuální zručnosti.

Cílová skupina uživatelů služeb Domova seniorů

Služba je určena seniorům, kteří dosáhli důchodového věku 65+, a kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění či věku, jsou při péči o sebe a běžné životní potřeby zcela nebo částečně odkázání na pomoc druhé osoby. Zároveň těmto seniorům již není možné potřebnou pomoc a péči zajistit prostřednictvím terénních sociálních služeb ani rodinou.

V případě nenaplněné kapacity je možné vyhovět žadateli mladšímu 65ti let (kolem 60ti let věku), který splňuje následující podmínky: není pro něho dostupná jiná sociální služba, žadatel je v důsledku onemocnění zcela nesoběstačný k zajištění základních životních potřeb a péče o svou osobu.

Přednost mají senioři žijící v Libereckém kraji, nebo kteří mají příbuzné v Libereckém kraji.

Domov se zvláštním režimem

Poslání Domova se zvláštním režimem

Posláním služby domova se zvláštním režimem, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Libereckého kraje, je zajistit a poskytovat seniorům s demencí všech forem a lidem s chronickým onemocněním potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry soběstačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péčí poskytovanou vzdělaným a obětavým pracovním týmem. Oddělení je uzavřené, s vyšším počtem personálu, takže tím je zvýšena i péče o uživatele se zvýšenými potřebami péče. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědomujeme si, že každý člověk je osobnost jedinečná a neopakovatelná.

Územně službu poskytujeme celému Libereckému kraji.

Cíl služby Domov se zvláštním režimem

Hlavním cílem je zachovat důstojnost uživatele, podporovat a udržovat jeho soběstačnost a dovednosti.

V souladu s individuálními potřebami uživatele vytváříme prostředí pro udržování jeho přirozených vazeb (rodina, přátelé) a zároveň podporujeme společenské kontakty vzniklé v domově.

Cílem služby je vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude uživateli líbit, kde bude spokojený (prostředí co nejbližší domácímu) a poskytovat mu péči podle jeho potřeb i s doprovody po zařízení a mimo zařízení. Hlavním cílem je bezpečnost uživatelů.

Zachovávat u uživatelů stávající zdravotní stav, popřípadě aktivně podporovat jeho zlepšení.

Zvyšováním kvalifikace našich zaměstnanců zvyšovat úroveň poskytovaných sociálních služeb. Vzdělaný pracovník je přínosem pro organizaci i uživatele služby.

Získávat větší důvěru u uživatelů, aby se na nás obraceli se svými přáními a žádostmi.

Rozvíjet spolupráci s rodinami a přáteli uživatelů v rámci individuálního plánování.

Areál zařízení

Areál zařízení tvoří čtyřpodlažní budova rozdělená na tři pavilony spojené chodbami. Na jednotlivá patra (oddělení) je přístup schodištěm, osobním či nákladním výtahem. Hlavní vchod do budovy je v prvním patře. V budově domova je hned u hlavního vchodu kavárna, nalevo od vstupu jsou kanceláře administrativního provozu a vedení domova. Parkování pro návštěvy je umožněno na příjezdové komunikaci a vchod do přilehlé zahrady je v suterénu budovy.

Dopravní obslužnost z města je zajištěna vlakem nebo autobusem. Pěšky se od zastávky vlaku nebo autobusu dostanete k budově zařízení za necelých 15 min chůze. Dopravní spojení je směrem na Tanvald, Harrachov, Jablonec nad Nisou, nebo na Železný Brod a Turnov.

Kapacita zařízení

Zařízení poskytuje typ služby „Domov pro seniory”, a to pro 133 uživatelů. Ubytování nabízíme v jedno a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. Služby uživatelům poskytujeme na základě uzavřené smlouvy, která zahrnuje ubytování, stravování a požadovanou potřebnou péči.

V domově je nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Poskytování služeb je podřízeno individuálním potřebám uživatelů tak, aby byla dodržována jejich práva, možnost seberealizace a zajištěno jejich soukromí. Při nástupu jsou vysvětleny podmínky pobytu a každý uživatel služeb dostává výtisk „Domácího řádu”, který popisuje základní potřebné údaje týkající se pobytu v zařízení.

Provozní řád

Provozní řád stanoví dobu dodržování nočního klidu od 22:00 do 7:00 h. Denní provoz na odděleních začíná v 7 hodin ráno a podle harmonogramu prací je rozvržen úklid, hygiena, stravování a služby poskytované péče dle individuálních plánů uživatelů. Z důvodu zajištění bezpečí a osobního volna uživatelů, jsou i návštěvy upozorněny na uzavření budovy po 22. hodině večer. Po této době je u hlavního vchodu zajištěn vstup hovorovým mikrofonem se zvonkem.

Další informace jsou na chodbách jednotlivých oddělení vyvěšeny a doplněny dle potřeby, např.: neočekávané a nutné provozní změny, výročí uživatelů a oslavy nebo kulturní a společenské akce pořádané pro uživatele.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2019 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta

zavřít

Návštěva Harrachovské sklárny a pivovaru