Zřizovatel:

Zřizovatel

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje.

„Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co nemohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám.”

Josef Fousek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Roman Šikola
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
email: roman.sikola@kraj-lbc.cz

 Po–Pá: 7.00–14.30 h
 483 368 711

Základní informace o Domově důchodců Velké Hamry

Naše služby

Od 1. 1. 2019 poskytuje Domov důchodců Velké Hamry dvě sociální služby.

Domov pro seniory

Poslání služby Domova pro seniory

Posláním služby domova pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Libereckého kraje, je zajistit a poskytovat seniorům nad 65 let potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry sobě­stačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péčí pos­kytovanou vzdělaným a obětavým prac­ovním týmem. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědo­mujeme si, že každý člověk je osobnost jedi­nečná a neopako­vatelná.

Územně službu poskytujeme celému Libereckému kraji.

Cíl služby Domova pro seniory

Cílem služby je vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude uživateli líbit a kde bude spokojený (prostředí co nejbližší domácímu):

Cílová skupina uživatelů služby Domova pro seniory

Služba je určena seniorům, kteří dosáhli důchodového věku 65+ a kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění či věku, jsou při péči o sebe a běžné životní potřeby zcela nebo částečně odkázání na pomoc druhé osoby. Zároveň těmto seniorům již není možné potřebnou pomoc a péči zajistit prostřednictvím terénních sociálních služeb ani rodinou.

V případě nenaplněné kapacity je možné vyhovět žadateli mladšímu 65ti let (kolem 60ti let věku), který splňuje následující podmínky: není pro něho dostupná jiná sociální služba, žadatel je v důsledku onemocnění zcela nesoběstačný k zajištění základních životních potřeb a péče o svou osobu.

Přednost mají senioři žijící v Libereckém kraji, nebo kteří mají příbuzné v Libereckém kraji.

Domov se zvláštním režimem

Poslání Domova se zvláštním režimem

Posláním služby domova se zvláštním režimem, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Libereckého kraje, je zajistit a poskytovat seniorům s demencí všech forem a lidem s chronickým onemocněním potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry soběstačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péčí poskytovanou vzdělaným a obětavým pracovním týmem. Oddělení je uzavřené, s vyšším počtem personálu, takže tím je zvýšena i péče o uživatele se zvýšenými potřebami péče. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědomujeme si, že každý člověk je osobnost jedinečná a neopakovatelná.

Územně službu poskytujeme celému Libereckému kraji.

Cíle služby Domov se zvláštním režimem

Hlavním cílem je zachovat důstojnost uživatele, podporovat a udržovat jeho soběstačnost a dovednosti.

V souladu s individuálními potřebami uživatele vytváříme prostředí pro udržování jeho přirozených vazeb (rodina, přátelé) a zároveň podporujeme společenské kontakty vzniklé v domově.

Vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude uživateli líbit, kde bude spokojený (prostředí co nejbližší domácímu) a poskytovat mu péči podle jeho potřeb i s doprovody po zařízení a mimo zařízení. Hlavním cílem je bezpečnost uživatelů.

Zachovávat u uživatelů stávající zdravotní stav, popřípadě aktivně podporovat jeho zlepšení.

Zvyšováním kvalifikace našich zaměstnanců zvyšovat úroveň poskytovaných sociálních služeb. Vzdělaný pracovník je přínosem pro organizaci i uživatele služby.

Získávat větší důvěru u uživatelů, aby se na nás obraceli se svými přáními a žádostmi.

Rozvíjet spolupráci s rodinami a přáteli uživatelů v rámci individuálního plánování.

Cílová skupina uživatelů služby Domov se zvláštním režimem

Služba je určena dospělým (27–64 let), mladším seniorům (65–80 let a starším seniorům (65–80 let), kteří jsou, z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění či věku, při péči o sebe a běžné životní potřeby zcela nebo částečně odkázáni na pomoc druhé osoby. Zároveň těmto seniorům již není možné potřebnou pomoc a péči zajistit prostřednictvím terénních sociálních služeb ani rodinou.

Areál zařízení

Areál zařízení tvoří čtyřpodlažní budova, rozdělená na tři pavilony spojené chodbami. Na jednotlivá patra (oddělení) je přístup schodištěm, osobním či nákladním výtahem. Hlavní vchod do budovy je v prvním patře. V budově domova je hned u hlavního vchodu kavárna, nalevo od vstupu jsou kanceláře administrativního provozu a vedení domova. Parkování pro návštěvy je umožněno na příjezdové komunikaci a vchod do přilehlé zahrady je v suterénu budovy.

Dopravní obslužnost z města je zajištěna vlakem nebo autobusem. Pěšky se od zastávky vlaku nebo autobusu dostanete k budově zařízení za necelých 15 minut chůze. Dopravní spojení je směrem na Tanvald, Harrachov, Jablonec nad Nisou, nebo na Železný Brod a Turnov.

Kapacita zařízení

Zařízení poskytuje dva druhy služby: „Domov pro seniory” pro 111 uživatelů a „Domov se zvláštním režimem” pro 22 uživatelů. Celkem má naše zařízení kapacitu 133 uživatelů.

Ubytování nabízíme v jedno– a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. Služby uživatelům poskytujeme na základě uzavřené smlouvy, která zahrnuje ubytování, stravování a požadovanou potřebnou péči.

V domově je nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Poskytování služeb je podřízeno individuálním potřebám uživatelů tak, aby byla dodržována jejich práva, možnost seberealizace a zajištěno jejich soukromí. Při nástupu jsou vysvětleny podmínky pobytu a každý uživatel služeb dostává výtisk „Domácího řádu”, který popisuje základní potřebné údaje týkající se pobytu v zařízení.

Provozní řád

Provozní řád stanoví dobu dodržování nočního klidu od 22:00 do 7:00 h. Denní provoz na odděleních začíná v 7 hodin ráno a podle harmonogramu prací je rozvržen úklid, hygiena, stravování a služby poskytované péče dle individuálních plánů uživatelů. Z důvodu zajištění bezpečí a osobního volna uživatelů, jsou i návštěvy upozorněny na uzavření budovy po 22. hodině večer. Po této době je u hlavního vchodu zajištěn vstup hovorovým mikrofonem se zvonkem.

Další informace jsou na chodbách jednotlivých oddělení vyvěšeny a doplněny dle potřeby, např.: neočekávané a nutné provozní změny, výročí uživatelů a oslavy nebo kulturní a společenské akce pořádané pro uživatele.

Dění v Horském domově obrazem

Hamrovák děkuje svým partnerům

MePro Trading, s.r.o.
Kimberly-Clark, s. r. o.
TZMO Czech republic s.r.o.
Semileas, a. s.
Město Jablonec nad Nisou
Nadace PRECIOSA
Obecní úřad Zlatá Olešnice
Město Desná
Horský domov Hamrovák

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

Tel.: 483 368 711
Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2024 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta